مقعد و نشیمنگاه با لیزر شفا توسط پزشکان متخصص و جراح عمومی و بیماری های مقعد

کلینیک درمان بیماری های

mazaya

hazine

tashilat

انواع فیستول مقعدی

براساس موقعیت كانال نسبت به عضلات اسفنكتر مقعدی (در قسمت انتهای مقعد دو عشله حلقوی وجود دارد كه كنترل دفع مدفوع و گاز روده را بعهده دارند و بنام اسفنكتر داخلی و خارجی شناخته میشوند) انواع فیستول بین اسفنكتری، خارج اسفنكتری، بالای اسفنكتری وجود دارند كه نحوه جراحی در هر كدام و همچنین زن و مرد متفاوت است ودر این زمینه مهمترین عامل تجربه جراحی است كه عمل را انجام میدهد و قطعا تفاوت وجود دارد بین جراحی كه ماهی یك عمل فیستول در كنار سابر جرامیهایی كه انجام میدهد با جراحی كه روزانه حداقل یك عمل فیستول انجام میدهد و دركل روی بیماریهای این ناحیه متمركز است.

 

مطالب مرتبط با فیستول مقعدی

اطلاعات کلی در مورد فیستول مقعد

فیستول مقعدی چیست ؟

نحوه درمان فیستول مقعدی چگونه است ؟

انواع روشهاي درمانی فيستول مقعدي

taghzie

taeeinvaght

question